Zamieszkaj w Gminie Iłowa

Burmistrz Iłowej ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w Koninie Żagańskim 32.

 

Cena wywoławcza to 119 000 zł. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: teren o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach musi zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę (nie niższą jednak niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (gotówka
lub w ratach). W przypadku rat podać ich ilość i okresy płatności np. roczne, kwartalne lub
miesięczne – raty oprocentowane według stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w w/w wysokości, którą należy
wpłacić na konto nr 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 BS Iłowa w terminie do dnia 12 lutego
2021 r. (za datę wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków na konto do dnia 12 lutego
2021 r.)

Pisemne zgłoszenie zawierające wymienione dane należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie do udziału w rokowaniach – lokal użytkowy nr 4 Konin Żagański nr 32 – Nie otwierać przed 16 lutego 2021 r.” w Urzędzie Miejskim w Iłowej w pokoju nr 14 do dnia 12 lutego 2021 roku do godz.15.00. W przypadku złożenia zgłoszenia w inny niż osobisty sposób, liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Rokowania odbędą się dnia 16 lutego 2021 roku o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27, pokój nr 8.

Więcej informacji oraz szkic usytuowania działki znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://ilowa.info.pl/przetargi/29/139/R_2F32_2F4_2FKonin_Zaganski/