Oferta pracy – zastępstwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ogłasza nabór na stanowisko ANIMATORA SPORTU (na zastępstwo) w obiekcie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Piaskowej w Iłowej.

 

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

Okres zatrudnienia: lipiec 2020 r. – sierpień 2020 r.

Wymagana liczba godzin do wypracowania: do 120 godzin miesięcznie.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność,
 • nieposzlakowana opina,
 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską lub posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz ukończony specjalistyczny kursu instruktorski w dyscyplinach sportowych,
 • mile widziane jest doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja zajęć sportowych,
 • nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk,
 • prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 • dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu boisk,

Niezbędne dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku animatora sportu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, ul. Piaskowa 2-2a, 68-120 Iłowa, w zamkniętej kopercie z napisem: „ANIMATOR SPORTU Orlik 2012” do dnia 10.07.2020 r. do godziny 13.00.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru, dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Oświadczenie i klauzula informacyjna