Powiatowy Laur Kultury 2019

Zachęcamy do przesyłania wniosków o przyznanie honorowego wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury” nauczycielom czy pracownikom instytucji kulturalnych szczególnie zasłużonym w dziedzinie kultury, którą propagują wśród uczniów, dzieci, młodzieży, a także mieszkańców.

Kandydatów do „Powiatowego Lauru Kultury” należy zgłaszać na adres: Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w terminie do 20 lutego 2019 roku, na poniższym druku:
Regulamin przyznawania Honorowego Wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury”
 1. Idea konkursu. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które wniosły największy wkład w rozwój kultury na terenie Powiatu Żagańskiego. Konkurs odbywa się corocznie, począwszy od 2017 roku.
 2. Organizator konkursu.
  1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Żagańskiego.
  2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Żagański.
  3. Starosta powołuje Przewodniczącego Kapituły oraz jej członków.
  4. Kapituła konkursu powołana jest na czas trwania kadencji Rady Powiatu Żagańskiego.
  5. W skład Kapituły wchodzą: a) Przewodniczący Kapituły, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. b) radni Powiatu Żagańskiego w liczbie czterech osób. c) pracownicy Starostwa Powiatowego w Żaganiu w liczbie trzech osób. d) przedstawiciele prasy maksymalnie do trzech osób. 6. Kapituła konkursu popularyzuje cele konkursu i jego laureatów.
  6. Regulamin konkursu, nie może być zmieniany bez zgody Zarządu Powiatu. Kapituła może zwrócić się do Zarządu Powiatu z propozycją dokonania zmian w regulaminie, jeżeli uzna, że istnieje taka potrzeba, przedstawiając jednocześnie uzasadnienie proponowanych zmian.
 3. Tryb zgłaszania kandydatów i wyboru laureatów konkursu.
  1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające siedziby na terenie Powiatu Żagańskiego
  2. Kandydować do Honorowego Wyróżnienia „Powiatowego Lauru Kultury” mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, które zasługują na wyróżnienie ze względu na swoją działalność przyczyniającą się do rozwoju kultury na terenie Powiatu Żagańskiego.
  3. Kandydatów do „Powiatowego Lauru Kultury” należy zgłaszać na adres: Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68- 100 Żagań w terminie do 20 lutego danego roku, na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Określenie nagród
  1. Kapituła Powiatowego Lauru Oświaty przyznaje raz w roku jeden Powiatowy Laur Kultury wraz z nagrodą pieniężną 1.000 złotych. Laureat otrzymuje Uchwałę Kapituły.
  2. Laureaci dodatkowo będą uhonorowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej powiatu wraz ze zdjęciami.
  3. Kapituła może przyznać wyróżnienie w formie dyplomu okolicznościowego.
  4. Wzór statuetki określi Zarząd Powiatu Żagańskiego w drodze odrębnej uchwały.
  5. Uroczystego wręczenia statuetka dokonuje Starosta Żagański.
  6. Zarząd Powiatu może z własnej inicjatywy lub na wniosek osób trzecich pozbawić laureata przyznanego wyróżnienia w przypadku, gdy jego osiągnięcia wypracowane zostały z naruszeniem prawa lub gdy postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza dobry wizerunek Powiatu Żagańskiego. Pozbawienie wyróżnienia następuje w trybie właściwym do jej przyznania.
 5. Honorowy Powiatowy Laur Kultury będzie przyznawany za działalność w zakresie kultury, w szczególności za:
  1. Podejmowanie działań w zakresie promowania, udostępniania, upowszechniania i organizowania wszelkich przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie powiatu żagańskiego.
  2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu żagańskiego.
  3. Podejmowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej.