Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej – POE II – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 14 grudnia 2018 r.. do godz. 1200.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej.