Uchwały i stanowiska

Radni powołali zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników i podjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Iłowej. 

 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 27 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Iłowej podjęła dziesięć uchwał m.in. o powołaniu zespołu w celu przedstawienia na sesji swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu. W skład zespołu weszli:

  1. Maria Żołnowska
  2. Tomasz Słomiński
  3. Mieczysław Jakubowicz
  4. Mirosław Wdowiak
  5. Fryderyk Roszak
  6. Wiesława Gajda

Jednomyślnie opowiedziano się także za zamiarem połączenia instytucji – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Iłowej, na podstawie których planowane jest utworzenie nowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Kultury w Iłowej.

-Ważnym krokiem, jaki musimy podjąć w celu połączenia tych dwóch instytucji jest uzyskanie pozytywnej opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.  Wraz z wnioskiem zostaną one przesyłane do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w celu uzyskania zgody na połączenie – mówiła podczas posiedzenia Sekretarz Gminy Aldona Slipaczek-Jurek.

Podczas obrad przyjęto także uchwałę w sprawie wyznaczenia nowego inkasenta w sołectwie Borowe. Został nim wybrany sołtys Marek Kulas obowiązany do poboru podatków oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa. Zatwierdzono także uchwałę zakładającą zwolnienie z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, których powierzchnia użytkowa wynosi co najmniej 10 000 m2. Chodzi o budynki usytuowane na terenie gminy Iłowa, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy i wybudowane z jego środków po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy (stanowiące nowe inwestycje).

Rada Miejska rozpatrzyła skargę na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej i uznała ją za bezzasadną podejmując w tej sprawie odpowiednią uchwałę. Podczas czerwcowych obrad zatwierdzono także akty prawne:

  • o zmianie uchwały Nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa.

Wszystkie uchwały podjęte podczas sesji opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych od 17 czerwca do 26 czerwca 2019 r. oraz obejrzenia transmisji z posiedzenia w internecie:

Obrady online

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA