Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Gmina Iłowa po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa”.

 

Zadanie dofinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ze 100% dofinansowaniem kosztów realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”. Część 1 Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W lipcu br. przeprowadzone zostały prace polegające na odbiorze, demontażu  i utylizacji wyrobów zawierających azbest, od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski. W bieżącym roku unieszkodliwionych zostało łącznie 5553 modpadów zawierających azbest.

Azbest zaliczany jest obecnie do grupy  najbardziej szkodliwych substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największa szkodliwość tego materiału na zdrowie ma miejsce w momencie jego demontażu, dlatego ważne jest aby usunięcie płyt azbestowych odbywało się zawsze przez uprawnione do tego firmy przez zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są usunięciem wyrobów zawierających azbest zapraszamy do składania wniosków od 1 grudnia 2018 r. do 5 stycznia 2019 r.w Urzędzie Miejskim w Iłowej (Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego – ul. Żeromskiego 25).

Zarządzenie nr 302/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iłowa na lata 2017-2032”