Zarząd OSP Borowe z absolutorium

W 2019 roku strażacy z Borowego wyjeżdżali do działań aż 23 razy.

 

Były to wyjazdy do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, akcji poszukiwania zaginionych osób oraz do usuwania szkód wyrządzanych przez silnie wiejące wiatry.

Aktualnie jednostka OSP Borowe liczy 31 druhów: trzydziestu członków czynnych, w tym cztery kobiety i jeden członek honorowy.

Zwiększył się również stan wyszkolenia strażaków. Spośród członków czynnych jest dwunastu ratowników, którzy mogą brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

29 lutego 2020 w świetlicy wiejskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem, podczas którego podsumowano działalność realizowaną przez strażaków w 2019 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli st. kpt. Krzysztof Kominek, mł. bryg. Krzysztof Sowa oraz przedstawiciel Urzędu Podinspektor Bogusław Specht.

Prezes Zarządu druh Marcin Cieślik otworzył zebranie oraz przywitał gości i podziękował wszystkim ochotnikom za zaangażowanie, współpracę oraz za  działania realizowane na rzecz lokalnego środowiska w minionym roku.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności OSP w formie prezentacji multimedialnej oraz sprawozdanie finansowe, ponadto zatwierdzono plan pracy na 2020 rok. Istotną częścią zebrania było głosowanie za udzieleniem absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.