Dla mieszkańców


Promocja

Małgorzata Hajdas-Grzesik, e-mail: promocja@ilowa.pl, tel. 68 368 14 21

Podejmowanie działań w zakresie promocji gminy, w szczególności:

 • przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji, materiałów, gadżetów promujących gminę, koordynowanie akcji promocyjnych,
 • monitoring publikacji prasowych dotyczących gminy,
 • redagowanie strony internetowej ilowa.pl oraz mediów społecznościowych: Facebook Iłowa – moja gmina,
 • redagowanie informacji prasowych,
 • współpraca z mediami w zakresie rzeczowej i skutecznej informacji o pracy Urzędu.

Telefony alarmowe

 

Europejski numer alarmowy – 112
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Gazowe – 992

Komisariat Policji w Iłowej – 68 360 95 00

Podatki

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podlegają :

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
  • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).

PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • właścicielami gruntów, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku rolnego, IR-1, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)

 

PODATEK LEŚNY

Opodatkowaniu podlegają: lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 2016, poz. 374 ze zm.)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opodatkowaniu podlegają: 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie)
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych
 • jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 716 ze zm.)

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opodatkowaniu podlega posiadanie psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

 • Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

Zwolnienia ustawowe z opłaty od posiadania psów:

 • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności
 • osoby powyżej 65 roku życia prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego
 • osoby posiadających gospodarstwo rolne z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty, NIP, PESEL,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik,

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii ) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście pok, nr 5.

Zaświadczenie wydaje się tylko w zakresie jakiego dotyczy wniosek, jeśli jest to możliwe zaświadczenie wydaje się od ręki, najpóźniej zaś w ciągu 7 dni.

 

UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów

 

UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

IN-2 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

DN-2 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IR-2 INFORMACJA O GRUNTACH

DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IL-2 INFORMACJA O LASACH

DL-2 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 

ZMIANY W PODATKACH W 2016 ROKU

 

Kontakt

Urząd Miejski w Iłowej

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Żeromskiego 27

68-120 Iłowa

tel. 68 368 14 24

dzieci biegną poczas zawodów sportowych

Kultura i sport

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 15
68-120 Iłowa
tel. 68 377 45 98
e-mail: gckis@ilowa.pl

Dyrektor – Maria Żarska

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00, sobota: 8.00-15.00

Sekcje i kluby:

 • zajęcia gry na instrumentach klawiszowych
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia wokalne
 • zajęcia teatralne
 • siatkówka, koszykówka
 • zumba
 • próby Orkiestry Dętej
 • nauka gry na gitarze
 • klub seniora
 • zajęcia plastyczne

Imprezy:

 • 23 finał WOŚP
 • Walentynki
 • Lubuski Konkurs Recytatorski eliminacje gminne
 • 59 OKR eliminacje powiatowe
 • Dzień kobiet
 • Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową
 • Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki (powiatowy)
 • Lubuska Gala Teatralna (powiatowa)
 • Festyn Kwiaty Iłowej
 • Lubuska Gala Taneczna (powiatowa)
 • Dzień Dziecka
 • XVII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
 • Dożynki Powiatowe 2015 Pożegnanie lata z …
 • Plener Malarski Iłowa 2015
 • III Wystawa „Iłowa artystycznie”
 • Dzień Seniora
 • Święto Niepodległości
 • Zabawa z Mikołajem
 • Sylwester pod gwiazdami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 11
68-120 Iłowa
tel. 68 371 13 90
e-mail: biblioteka@ilowa.pl

Kierownik – Alicja Moneta

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00- 16.00
wtorek: 9.00-17.00
środa, czwartek, piątek: 9.00-17.00

Kluby sportowe

Klub Piłkarski „Piast” w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 27
68-120 Iłowa
e-mail: piastilowa@gmail.com

Prezes klubu Teodor Garbacz

 

Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” w Koninie Żagańskim

Kontakt:
Konin Żagański 104
68-120 Iłowa

Prezes Zarządu – Jerzy Zator

Stowarzyszenie LZS „Płomień” w Czernej

Kontakt:
Czerna
68-120 Iłowa

Prezes Zarządu – Sławomir Kaliński

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2A
68-120 Iłowa

Prezes klubu – Tadeusz Rzepa

Gdzie można pograć lub poćwiczyć?

 Stadion Miejski w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 1A
68-120 Iłowa
boisko piłkarskie przy ul. Żagańskiej w Iłowej

Administrator – Klub Piłkarski „Piast” w Iłowej

Hala sportowa „Piast” w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2B
68-120 Iłowa
tel. 68 377 44 26

Administrator – Gimnazjum w Iłowej

Zespół boisk „Orlik” w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa
68-120 Iłowa

Administrator – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Boisko piłkarskie w Koninie Żagańskim

Administrator – TT-S „Orzeł” w Koninie Żagańskim

Boisko piłkarskie w Czernej

Administrator – LZS „Płomień” w Czernej

Boisko wiejskie w Szczepanowie

Administrator – Rada Sołecka

Boisko wiejskie w Jankowej Żagańskiej

Administrator – Rada Sołecka

Boisko wiejskie w Klikowie

Administrator – Rada Sołecka

Opieka medyczna

Lekarze rodzinni

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus” Wioletta Falandysz-Kuprewicz

gabinet zabiegowy, poradnia lekarza POZ, punkt szczepień

Kontakt:
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 40 99

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Zdrowie” Elżbieta Gliniak

gabinet zabiegowy, poradnia lekarza POZ, punkt szczepień, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet medycyny szkolnej, rehabilitacja, hirudoterapia.

Kontakt
ul. Surzyna 5
68-120 Iłowa
tel. 68 377 42 58, 692 537 350

Gabinety stomatologiczne

Bożena Trzyna Gabinet stomatologiczny, poradnia stomatologiczna

Kontakt:
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 360 00 46

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 14.00-17.00
wtorek: 8.00-13.00
środa:13.00-18.00
czwartek: 8.00-14.00
piątek: 9.00-12.00

Anna Bartkowiak Gabinet Stomatologiczny – ortodonta, stomatolog

Kontakt:
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 45 51

Apteki

Apteka „Dbam o zdrowie” Sp. z o.o. Suprema

Kontakt:
ul. Kościuszki 12
68-120 Iłowa
tel. 68 360 02 17

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00, w soboty: 8.00 do 15.00

Apteka „Eskulap” Wanda Szczotka-Jedynak i Jan Jedynak s.c.

Kontakt:
Plac Wolności 22
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 42

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00-19.00, w soboty: 8.00-14.00

Pielęgniarki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Hygieja” s.c. w Iłowej

Kontakt:
Plac Wolności 13
68-120 Iłowa
tel. 601 883 624 (Bogumiła Skrzyczewska), 601 883 568 (Janina Galik)

Godziny pracy:
8.00- 18.00, praca w gabinecie: 12.00- 14.00

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Sulej Gabinet Medycyny Szkolnej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2
68-120 Iłowa
tel. 607 136 986

grupa dzieci w uroczystych strojach

Edukacja

Zespół Szkół w Iłowej

Dyrektor – Beata Laskowska-Trzeciak

Kontakt:
ul. Piaskowa 2-2A
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
email: zsilowa@ilowa.pl

w skład Zespołu Szkół w Iłowej wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: spilowa@ilowa.pl
www.spilowa.pl
BIP: www.sp.ilowa.szkolnybip.pl

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2A
68-120 Iłowa
tel. 68 360 00 47
e-mail: gimnazjum@ilowa.pl
www.gimnazjumilowa.pl

 

Przedszkole Miejskie w Iłowej

Kontakt:
Żagańska 40a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 07
e-mail: przedszkoleilowa@wp.pl
www.ilowa.przedszkolowo.pl

Dyrektor – Iwona Kaniewska

 

Przedszkole Miejskie w Iłowej istnieje od lutego 1984 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Iłowej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim.

W pracy z dziećmi stosowane są m.in.

 • innowacyjna metoda pracy wspierająca aktywność ruchową dzieci przy jednoczesnym indywidualizowaniu ich umiejętności i potrzeb według R.Labana, W. Sherborn, A.M. Kniesów
 • pedagogika zabawy- metoda sprzyjająca integracji grupy, budowaniu więzi między dziećmi, pomaga bez lęku rozwijać najlepsze strony dziecka
 • nauka czytania, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej realizowana przez zabawę w sposób łatwy i przyjemny dla dzieci wykorzystująca elementy pedagogiki Z. Bogdanowicz, I. Majchrzak.
 • Edukacja matematyczna – rozwijająca dziecięce myślenie, kształtująca umiejętności matematyczne, dbająca o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

Dodatkowe zajęcia: rytmika, religia, język obcy.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mała Szkoła”

Kontakt:
Konin Żagański 83 A
tel.: 68 3609044
e-mail: malaszkola@wp.pl
malaszkola83.blogspot.com

Dyrektor – Wiesława Patyk-Kozłowska

„Mała Szkoła” istnieje od 2004 roku. Wcześniej była to szkoła gminna. Po likwidacji rodzice założyli Stowarzyszenie Oświatowe i powołali do życia szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
68-120 Iłowa
Pałacowa 1
tel. 68 377 43 14
e-mail: zspilowa@wp.pl
www.zspilowa.pl

Dyrektor – Violetta Szary

Zespół obejmuje:

 • Technikum Hotelarskie
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technikum Informatyczne

 

Grup osób pozuje do zdjęcia

Pomoc społeczna

 

Na prężną pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, wpływa wiele czynników, z których najważniejszym jest zespół pracujących tu osób. Są to ludzie z ogromną wiedzą fachową, a jednocześnie z powołaniem, pozwalającym zrozumieć problemy i potrzeby innych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

 • Marta Kluczyńska – specjalista pracy socjalnej
 • Małgorzata Groszek – pracownik socjalny
 • Joanna Polus- pracownik socjalny
 • Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny

Zespół usług opiekuńczych:

 • Danuta Grzelak – opiekun środowiskowy
 • Władysława Kołbuc – mł. opiekun środowiskowy
 • Zdzisława Bortnowska – opiekun środowiskowy

Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Barbara Brzezicka – inspektor
 • Bernadeta Matysiak – inspektor

Zespół finansowo – księgowy i budżetu

 • Sylwia Wróblewska – gł. księgowy
 • Wojciech Niziołek – st. księgowy

Zespół administracyjno – biurowy

 • Lidia Drożdż – sam. referent
 • Lucyna Janus – Hołodziuk – referent

Zespół do spraw wspierania i systemu pieczy zastępczej 

 • Katarzyna Nems – asystent rodziny
 • Ewa Rzepa- asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się m.in.:

 • udzielaniem pomocy z zakresu ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • udzielaniem pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych tj.
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 • wypłatą zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnychudzielaniem pomocy z zakresu funduszu alimentacyjnego
 • obsługą organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Iłowej.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. : 68 3774948, 68 3609421
e-mail: ops@ilowa.pl

punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry

Gminna gospodarka odpadami

UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty umożliwia wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej:

 • w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • w wysokości 17,38 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów lub konto Gminy Iłowa (Nr konta: BS Iłowa nr 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003) lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej (godziny pracy Kasy: poniedziałek: 8.00 – 15.00, wtorek – piątek: 7.30 – 14.30) do 15 dnia każdego miesiąca.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przycisk pobierz

Deklarację można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przycisk ePUAP

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 r.

 

W Iłowej działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie oczyszczalni ścieków, przy ul. Żagańskiej (na zdjęciu).

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 11:00-19:00