Urząd


Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Kierownik – Magdalena Grzywaczyk, e-mail: m.grzywaczyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Małgorzata Ślebioda: e-mail: m.slebioda@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Monika Korczyńska: e-mail: m.korczynska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 •  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  – prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  – wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  – wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  – przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu CEIDG,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 •  wykonywanie zadań z zakresu prawa łowieckiego.

Młodzieżowa Rada Gminy

W wyniku wyborów, które odbyły się 6 października 2017 roku w Iłowej, wybrano 8 członków Młodzieżowej Rady Gminy. Zostali nimi:

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a:

 • Maja Chodorska  
 • Katarzyna Górska
 • Patryk Hansdorfer (Przewodniczący Rady)
 • Klaudia Klisowska (Zastępca Przewodniczącego)

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

 • Łukasz Tymczyszyn
 • Ewelina Klujew
 • Emilia Radło

Okręg wyborczy obejmujący młodzież nie będącą uczniami Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

 • Aleksandra Groszek 

Młodzieżowa Rada Gminy będzie upowszechniała ideę samorządową wśród młodzieży, inicjowała działania dotyczące życia młodego pokolenia w Gminie Iłowa i przedstawiała jej oczekiwania i wnioski do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Iłowej. Młodzi rajcy będą ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie. Kadencja Rady trwać będzie 3 lata.

Zarządzenie dot. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, e-mail: e.gawel@ilowa.pl, tel. 68 368 14 24

Joanna Skrętowska, e-mail: j.skrętowska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 06

Justyna Dobrowolska, e-mail: j.dobrowolska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, e-mail: a.palyga@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 •  przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności;
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat;
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu;
 • załatwianie wniosków dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
  – wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
  – wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  – współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości;
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: m.muzika@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, e-mail: m.szulc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 10

Elżbieta Koseła, e-mail: e.kosela@ilowa.pl, tel. 68 368 14 19

Bogusław Specht, e-mail: b.specht@ilowa.pl, tel. 68 368 14 05

 

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  – zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  – wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  – przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  – orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  – wydawanie i obsługa dowodów osobistych;
  – udostępnianie danych w trybie jednostkowym z dowodów osobistych,
  – prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  – prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  – prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 3 m-ce,
  – współpraca z Systemów Rejestrów Państwowych (PESEL),
  – występowanie z wnioskami o nadanie nr ewidencyjnego PESEL w przypadku transkrypcji aktu urodzenia obywatela polskiego i przy zameldowaniu cudzoziemca,
  – występowanie z wnioskami wymianę lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  – udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  – udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  – współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  – wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
  – zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie, a w szczególności:
  – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy,
  – sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
  – składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury Wyborczej w Zielonej Górze odnośnie uprawnionych do głosowania,
  – przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
  – wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
  – wydawanie spisów do Obwodowych Komisji Wyborczych i Sołeckich Komisji Wyborczych,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  – przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  – organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  – uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  – czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  – tworzenie formacji cywilnej,
  – planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  – sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  – opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  – organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  – przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  – organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  – planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  – wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  – prowadzenie magazynu OC,
  – realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  – prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej.
 • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  – wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  – prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  – nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  – zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  – tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  – nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  – współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  – współpraca z kuratorium oświaty,
  – organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  – przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  – przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
 • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
 • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
 • refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • ochrona dziedzictwa kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
 • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
 • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
 • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 •  prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie nadzoru nad placówkami oświatowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Referat Organizacyjny

Kierownik – Małgorzata Kondraciuk, e-mail: m.kondraciuk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 23

Agnieszka Suchodolska, e-mail: ilowa@ilowa.pl, tel. 68 368 14 00

Małgorzata Hajdas-Grzesik, e-mail: promocja@ilowa.pl, tel. 68 368 14 14

Łukasz Krawański, e-mail: informatyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 13

Małgorzata Michalska, e-mail: m.michalska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 14

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej dla kierownictwa Urzędu),
 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Urzędzie,
 • organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,
 • obsługa kancelaryjna interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z pracownikami Urzędu,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na wnioski przez referaty;
 • prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych gminy;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 •  prowadzenie rejestru i przygotowywanie pełnomocnictw – upoważnień na zlecenie Burmistrza,
 •  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy;
 •  zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady;
 •  sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady i Komisji,
 •  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
 •  protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, Komisji oraz poszczególnych radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 •  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi,
 • organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza, radnych z mieszkańcami,
 •  organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich,
 •  koordynowanie działań związanych z planowaniem wydatkowania funduszu sołeckiego w tym opiniowanie wniosków sołectw,
 • organizowanie wyborów w jednostkach pomocniczych,
 • analiza protokołów z zebrań wiejskich oraz wniosków ( w tym przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich),
 •  przekazywanie do realizacji wniosków z protokołów sołectw;
 •  organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych i sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego:
 •  prowadzenie dokumentacji administracyjno – biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 •  zapewnienie obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu;
 •  nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 •  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 •  organizacja pracy:
  – opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy,
  – organizowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Statutu, statutów jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy,
  – organizacja prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników samorządowych,
 •  nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu,
 • obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu,
 •  administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 •  planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej i tym programów komputerowych oraz modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym zakupy sprzętu,
 •  realizacja zadań na rzecz promocji Gminy,
 • aplikowanie i rozliczanie projektów środków pomocowych dotyczących promocji gminy oraz działań społecznych,
 •  współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 •  współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych,
 •  bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP,
 •  prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 •  prowadzenie rejestru zleconych usług na świadczenie obsługi programów komputerowych,
 • kontrolowanie oprogramowania pracującego w Urzędzie w zakresie jego legalności wynikającej z ustawy o ochronie praw autorskich,
 • koordynowanie prac związanych z ochroną danych osobowych w tym współpraca z inspektorem ochrony danych.

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – Patrycja Jakubas, e-mail: p.jakubas@ilowa.pl, tel. 68 368 14 09

Iwona Bielecka, e-mail: i.bielecka@ilowa.pl, tel. 68 368 14 09

Bożena Smolińska, e-mail: b.smolinska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 08

Alina Osiałkowska, tel. 68 368 14 07

Joanna Tumaniewicz, e-mail: j.tumaniewicz@ilowa.pl tel. 68 368 14 08

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 • współpraca z Burmistrzem w czasie sporządzania projektu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i zakresie do uchwalenia,
 • przekazywanie pracownikom i stanowiskom, kierownikom gminnych jednostek wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem wydatków budżetowych,
 • nadzór nad realizacją budżetu oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej powiatu i województwa, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Statystycznym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Oddziałami ZUS i bankiem prowadzącym rachunek w zakresie budżetu,
 • dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budżetu,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i dokonywanych w budżecie zmian,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 • dokumentowanie i analiza stanu mienia komunalnego,
 •  stosowanie w działaniu ustaw: a) o rachunkowości, b) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, c) finansach publicznych, d) ordynacji podatkowej, e) opłacie skarbowej, f) o podatkach: dochodowym i VAT, g) ubezpieczeniach powszechnych,
 • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przekazywane zadania zlecone,
 • obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 • prowadzenie operacji kasowych Urzędu poprzez przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat – obsługa kasy Urzędu,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej
 • analiza i kontrola terminowości wpływów z tytułu należnych gminie dochodów budżetowych,
 • rozliczanie delegacji i limitów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – Wojciech Kaczmarski, e-mail: w.kaczmarski@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, e-mail: j.woronik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 22

Janusz Kaniecki, e-mail: j.kaniecki@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Zygmunt Zarzeczny, e-mail: z.zarzeczny@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 •  prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 •  sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, ł) zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 •  wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
 •  prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  – przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  – analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  – orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  – przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  – analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno – prawnym i częściowo technicznym,
  – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  – opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  – prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
 •  udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja,
 • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
 • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 •  planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 •  wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 •  wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 •  opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 •  prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 •  udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 •  prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 •  przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów.
altana w ogrodzie w wystroju weselnym

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: usc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Zastępca Kierownika – Małgorzata Ślebioda, e-mail: usc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • aktualizacja rejestru PESEL,
 • występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku urodzenia na terenie Gminy,
 • odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
 • wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej przez Urząd księgi stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobranej opłaty skarbowej,
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez prawo o aktach stanu cywilnego w przypadkach gdy uzupełnienie aktu nie należy do sądu lub prostowanie aktu stanu cywilnego gdy zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
 •  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączającym zawarcie małżeństwa,
 •  występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 •  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 •  organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin (powyżej 100 lat),
 •  sporządzanie testamentów.

Gminne jednostki organizacyjne

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik – Józef Brzezicki

Kontakt:

Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
tel./fax 68 377 44 15, 68 377 44 22
e-mail: zgkim@ilowa.pl
www.zgkim.ilowa.pl

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik – Elżbieta Kinal

Kontakt:
Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 49 48
e-mail: ops@ilowa.pl
www.ops.ilowa.pl

Godziny pracy

poniedziałek  7:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek  7:00 -15:00

piątek 7:00 – 14:00

Czytaj więcej.

Centrum Kultury 

Dyrektor – Maria Żarska

Kontakt:
Żagańska 15
68-120 Iłowa
tel. 68 377 45 98
e-mail: gckis@ilowa.pl

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Dyrektor – Beata Laskowska-Trzeciak

Kontakt:
ul. Piaskowa 2-2A
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: spilowa@ilowa.pl
spilowa.edupage.org
BIP: www.sp.ilowa.szkolnybip.pl 

Przedszkole Miejskie w Iłowej

Dyrektor – Ewa Osłońska

Kontakt:
ul. Żagańska 40a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 07
e-mail: przedszkole@ilowa.pl
http://pmilowa.szkolnastrona.pl/

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Kierownik – Anna Borodij

Kontakt:
ul. Piaskowa 2A
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: cuw@ilowa.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej

Kierownik – Alicja Moneta

Kontakt:
ul. Żagańska 11
68-120 Iłowa
tel. 68 371 13 90
e-mail: biblioteka@ilowa.pl

Spółki gminne