Urząd


Rada Miejska

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej jest Mirosław Wdowiak.

Przewodniczący zaprasza mieszkańców Gminy Iłowa w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00 w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Iłowej, tel. 68 368 14 14.

Radni Rady Miejskiej w Iłowej:

Przewodniczący – Mirosław Wdowiak

Wiceprzewodniczący – Artur Mutwil

Wiceprzewodnicząca – Maria Żołnowska

Fryderyk Roszak

Franciszek Przynoga

Waldemar Leszcz

Tomasz Słomiński

Mieczysław Jakubowicz

Wiesława Gajda

Zygmunt Sygnowski

Ilona Krawczyk

Robert Goc

Roman Jedras

Edward Lesiak

Agata Parfianowicz

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
 Lesiak Edward
Przewodniczący Komisji
2.
Parfianowicz Agata
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Leszcz Waldemar
Sekretarz Komisji
4.
 Przynoga Franciszek
członek Komisji
5.  Jędras Roman członek Komisji
6.  Goc Robert członek Komisji
Komisja Budżetu
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Roszak Fryderyk
Przewodniczący Komisji
2.
Leszcz Waldemar
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Parfianowicz Agata Sekretarz Komisji
4.
Słomiński Tomasz członek Komisji
5.
Lesiak Edward członek Komisji
6. Jędras Roman członek Komisji
Komisja ds. Publicznych
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Mutwil Artur
Przewodniczący Komisji
2.
Żołnowska Maria
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Jakubowicz Mieczysław
Sekretarz Komisji
4.
Sygnowski Zygmunt członek Komisji
5.
Gajda Wiesława członek Komisji
6. Krawczyk Ilona członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Przynoga Franciszek
Przewodniczący Komisji
2.
Słomiński Tomasz Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Roszak Fryderyk Sekretarz Komisji
4.
Sygnowski Zygmunt członek Komisji
5.
Jakubowicz Mieczysław członek Komisji
6. Krawczyk Ilona członek Komisji

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
email: ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00
fax. 68 368 14 01

Referaty Urzędu

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik-Wojciech Kaczmarski, e-mail: w.kaczmarski@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Marcin Wójcik, e-mail: m.wojcik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, e-mail: j.woronik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 22

Magdalena Grzywaczyk, e-mail: m.grzywaczyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Monika Korczyńska, e-mail: m.korczynska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Małgorzata Ślebioda, e-mail: m.slebioda@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Janusz Kaniecki, e-mail: j.kaniecki@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Małgorzata Hajdas-Grzesik, e-mail: promocja@ilowa.pl, tel. 68 368 14 21

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 • prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych,
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych,
 • zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 • wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
  • prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  • przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 • wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  • analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno- prawnym i częściowo technicznym,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  • prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  • wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  • przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  • opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  • prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
   • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
   • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
   • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja
   • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
   • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
   • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty i usługi zlecone przez Gminę,
 • wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 • wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej:
 • prowadzenie banku informacji i gromadzenie w nim danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,
 • sporządzanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
 • sporządzanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
 • wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy – swoboda działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 • wdrażanie i prowadzenie właściwych procedur obsługi inwestorów,
 • prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 • udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 • prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 • współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych.

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – Ewa Pasternak-Jerz, e-mail: e.jerz@ilowa.pl, tel. 68 368 14 04

Władysław Stanisławski, tel. 68 368 14 09

Bożena Smolińska, e-mail: b.smolinska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 08

Janina Jaworska, e-mail: j.jaworska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 08

Alina Osiałkowska, tel. 68 368 14 07

 

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 • współpraca z Burmistrzem w czasie sporządzania projektu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i zakresie do uchwalenia,
 • przekazywanie Pracownikom i Stanowiskom, kierownikom gminnych jednostek wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem wydatków budżetowych,
 • nadzór nad realizacją budżetu oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej powiatu i województwa, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Statystycznym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Oddziałami ZUS i bankiem prowadzącym rachunek w zakresie budżetu,
 • dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budżetu,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i dokonywanych w budżecie zmian,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 • dokumentowanie i analiza stanu mienia komunalnego,
 • wskazywanie sposobu zabezpieczenia mienia komunalnego,
 • stosowanie w działaniu ustaw:
 • o rachunkowości,
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • finansach publicznych,
 • ordynacji podatkowej,
 • opłacie skarbowej,
 • o podatkach: dochodowym i VAT,
 • ubezpieczeniach powszechnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przekazywane zadania zlecone,
 • obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej, w tym także wyborów, referendów i spisów,
 • nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • prowadzenie operacji kasowych Urzędu poprzez przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat – obsługa kasy Urzędu,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej,
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków,
 • analiza i kontrola terminowości wpływów z tytułu należnych gminie dochodów budżetowych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń,
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności,
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat,
 • wydawanie bonów paliwowych,
 • rozliczanie delegacji i limitów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Referat Organizacyjny

Kierownik – Małgorzata Kondraciuk, e-mail: m.kondraciuk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 23

Maria Sokołowska, e-mail: m.sokolowska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 14

Agnieszka Suchodolska, e-mail: ilowa@ilowa.pl, tel. 68 368 14 00

Wojciech Knap, e-mail: informatyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 13

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej dla kierownictwa Urzędu),
 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Urzędzie,
 • organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
 • obsługa kancelaryjna interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z pracownikami Urzędu,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie rejestru i przygotowywanie pełnomocnictw – upoważnień na zlecenie Burmistrza,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady i Komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, Komisji oraz poszczególnych radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • przyjmowanie spraw sygnalizowanych przez radnych,
 • organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza, radnych z mieszkańcami,
 • organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich,
 • obsługa zebrań wiejskich, przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych i sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego:
 • przyjmowanie i gromadzenie akt,
 • ewidencjonowanie akt,
 • udostępnianie akt,
 • podział akt na kategorie,
 • konserwacja akt,
 • brakowanie akt,
 • przekazywanie akt kategorii „A”,
 • prowadzenie dokumentacji administracyjno – biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 • zapewnienie obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu poprzez:
 • zarządzanie budynkiem Urzędu, prowadzenie w nim bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,
 • zapewnienie ochrony mienia urzędu,
 • analizę kosztów funkcjonowania Urzędu,
 • planowanie i organizację zaopatrzenia materiałowo – technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,
 • obsługę i zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz poczty elektronicznej,
 • racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
 • zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru,
 • prenumeratę wydawnictw czasopism i dzienników, zaopatrywanie Referatów w literaturę fachową zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ksera,
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • prowadzenie rejestru podróży służbowych.
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • organizacja pracy:
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu, jego komórek organizacyjnych – usprawnienie prac Urzędu oraz wprowadzenie nowych metod i technik zarządzania,
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego, kontrola jego funkcjonowania – wyciąganie wniosków z wyników kontroli,
 • opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy,
 • organizowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Statutu, statutów jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy,
 • organizacja prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników samorządowych,
 • kompletowanie i przechowywanie aktów normatywnych oraz zbiorów przepisów prawa,
 • prowadzenie, poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, punktu informacyjnego o rynku pracy, możliwości szkoleń i zatrudnienia,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu, ich stanu technicznego oraz pełnienie funkcji zarządcy budynków lub ich części wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu,
 • nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 • planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej Urzędu oraz modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym zakupy sprzętu,
 • wdrażanie zakupionych programów stosownie do aktualnych potrzeb Urzędu,
 • realizacja zadań na rzecz promocji Gminy (prowadzenie i aktualizacja serwisu www),
 • bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 • prowadzenie rejestru zleconych usług na świadczenie obsługi programów komputerowych,
 • kontrolowanie oprogramowania pracującego w Urzędzie w zakresie jego legalności wynikającej z ustawy o ochronie praw autorskich.

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: m.muzika@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Zygmunt Zarzeczny, e-mail: z.zarzeczny@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, e-mail: m.szulc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 10

Elżbieta Koseła, e-mail: e.kosela@ilowa.pl, tel. 68 368 14 19

Bogusław Specht, e-mail: b.specht@ilowa.pl, tel. 68 368 14 05

 

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
  • rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
  • przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  • ewidencja zawiadomień z innych urzędów dotyczących pobytów czasowych,
  • orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • wydawanie i obsługa dowodów osobistych,
  • prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  • prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  • prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 2 m-ce,
  • prowadzenie książki meldunków na pobyt czasowy do 2-ch miesięcy, pobytów czasowych cudzoziemców,
  • współpraca ze Stacją Terenową Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL),
  • występowanie z wnioskami o nadanie (wymianę) lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  • udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
  • przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomień o zgonach podatników, mieszkańców Gminy,
  • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  • współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji i WKU w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
 • obsługa Lokalnego Banku Danych (LBD)
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
 • zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  • organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  • tworzenie formacji cywilnej,
  • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  • opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  • przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  • organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  • planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  • prowadzenie magazynu OC,
  • realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
  • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  • prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  • nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  • tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  • nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  • współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  • współpraca z kuratorium oświaty,
  • organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  • przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  • załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: wyprawki szkolne,
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
  • prowadzenie spraw dotyczących „ulgi uczniowskiej”,
  • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
  • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
  • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
  • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
  • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
  • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
  • ochrona dziedzictwa kultury,
  • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
  • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
  • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
  • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
  • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
  • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
  • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
  • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
  • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
  • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
  • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • sporządzanie planów w zakresie infrastruktury budownictwa bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, e-mail: e.gawel@ilowa.pl, tel. 68 368 14 24

Joanna Głód, e-mail: j.glod@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Teodora Moneta, e-mail: t.moneta@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, e-mail: a.palyga@ilowa.pl, tel. 68 368 14 06

 

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności,
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat,
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu,
 • załatwianie podań dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • stosowanie środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla której organem egzekucyjnym jest Burmistrz Iłowej,
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
 • wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
 • wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • wnioskowanie o wpis hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika,
 • współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skarbnik

 

Skarbnikiem Gminy jest Pani Monika Wołujewicz.

 

Do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzorowanie prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy i jego układu wykonawczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad i terminów ich sporządzenia,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
 • opracowywanie projektów zmian w budżecie,
 • nadzorowanie nad opracowywaniem zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu w terminach ustawowych,
 • składanie wyjaśnień w sprawie odmowy kontrasygnaty na dokumentach finansowych powodujących powstanie zobowiązań,
 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 04
e-mail: m.wolujewicz@ilowa.pl

Sekretarz

 

Sekretarzem Gminy jest Pani Aldona Slipaczek-Jurek.

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 • nadzór nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • zapewnienie zgodności z prawem wydawanych decyzji i podejmowanych działań,
 • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady oraz Komisji,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych naczelnych organów władzy i organów gminy,
 • zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady,
 • koordynacja wykonywania zadań Rady i Burmistrza wynikających z aktów prawnych,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie szkolenia pracowników urzędu,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
 • nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • prowadzenie spraw gminy w zakresie udzielonym przez Burmistrza w upoważnieniach,
 • kierowanie Urzędem pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy,
 • w zależności od potrzeb wykonywanie poleceń Burmistrza w zakresie reprezentowania gminy w mediach i w czasie spotkań, narad z udziałem przedstawicieli innych samorządów oraz różnych szczebli władzy,
 • wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 00
e-mail: ilowa@ilowa.pl

Burmistrz

Burmistrzem Gminy Iłowa jest Pan Paweł Lichtański (od 2014 r.).

 

Burmistrz bezpośrednio koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych Urzędu i powierzonych funkcji:

 • Referatu Finansowego – Budżetowego,
 • Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi Rady, spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek,
 • Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych w sprawach obronności i bezpieczeństwa publicznego,
 • Urzędu Stanu Cywilnego,
 • pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Radcy Prawnego.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należą:

 • wydawanie zarządzeń jako organ i kierownik Urzędu,
 • wykonywanie przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników i kierowników jednostek,
 • podejmowanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w należnościach finansowych stanowiących dochody budżetu gminy,
 • rozpatrywanie skarg na osoby pełniące funkcje kierownicze w Urzędzie,
 • udzielanie pełnomocnictw do wykonywania uprawnień zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji przepisami ustaw i uchwał Rady,
 • reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej, Sejmu i Senatu RP, przedstawicielstwami innych państw,
 • przedkładanie Radzie przedsięwzięć inwestycyjnych, priorytetowych dla rozwoju gminy i poprawy jakości wykonywanych zadań,
 • inicjatywa uchwałodawcza w sprawie gospodarowania finansami i mieniem gminy

Burmistrz uśmiecha się do mieszkańców

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 00
e-mail: burmistrz@ilowa.pl

Nagrody i wyróżnienia