Gmina Iłowa 2018-07-19T05:54:37Z http://ilowa.pl/feed/atom promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego]]> http://ilowa.pl/?p=7332 2018-07-13T07:30:39Z 2018-07-13T07:30:39Z czytaj więcej Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego]]> Kierownik – Magdalena Grzywaczyk, e-mail: m.grzywaczyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Małgorzata Ślebioda (zastępstwo Sylwia Muzolf): e-mail: s.muzolf@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Monika Korczyńska (zastępstwo Katarzyna Srebniak), e-mail: k.srebniak@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 •  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  – prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  – wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  – wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  – przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu CEIDG,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 •  wykonywanie zadań z zakresu prawa łowieckiego.
]]>
0
Administrator http://ilowa.pl <![CDATA[Rada Seniorów]]> http://ilowa.pl/?p=5421 2017-10-25T11:16:40Z 2017-10-12T11:55:28Z czytaj więcej Rada Seniorów]]> Miejska Rada Seniorów powołana została uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 110/7/XIX/16 z dnia 9 lutego 2016 roku.

Rada, składająca się z siedmiu członków, wybrała w głosowaniu jawnym prezydium, w skład którego weszli:

 • Przewodniczący: Pan Zygmunt Krasuski
 • Wiceprzewodnicząca: Pani Wanda Janczyk
 • Sekretarz: Pani Maria Rawska.

Powołana rada jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawiać będzie propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa. Radni obradują co najmniej raz na kwartał.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Iłowej i nadanie jej statutu

]]>
0
Administrator http://ilowa.pl <![CDATA[Młodzieżowa Rada Gminy]]> http://ilowa.pl/?p=5076 2017-10-25T08:30:19Z 2017-09-12T07:37:26Z czytaj więcej Młodzieżowa Rada Gminy]]> W wyniku wyborów, które odbyły się 6 października 2017 roku w Iłowej, wybrano 8 członków Młodzieżowej Rady Gminy. Zostali nimi:

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a:

 • Maja Chodorska  
 • Miriam Haczkiewicz 
 • Patryk Hansdorfer 
 • Klaudia Klisowska 
 • Łukasz Tymczyszyn

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

 • Ewelina Klujew  
 • Emilia Radło

Okręg wyborczy obejmujący młodzież nie będącą uczniami Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

 • Aleksandra Groszek 

Młodzieżowa Rada Gminy będzie upowszechniała ideę samorządową wśród młodzieży, inicjowała działania dotyczące życia młodego pokolenia w Gminie Iłowa i przedstawiała jej oczekiwania i wnioski do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Iłowej. Młodzi rajcy będą ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie. Kadencja Rady trwać będzie 3 lata.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Plac Wolności będzie jak nowy]]> http://ilowa.pl/?p=4968 2017-09-22T08:38:29Z 2017-08-31T12:29:33Z czytaj więcej Plac Wolności będzie jak nowy]]>  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Prace przy przebudowie Placu Wolności w Iłowej wkroczyły w kolejny etap. Częściowo zdemontowana została stara kostka bazaltowa. Przygotowano także teren pod ułożenie nowej nawierzchni.

Po zakończeniu prac ziemnych na Placu Wolności powstanie trzykrotnie więcej miejsc parkingowych niż dotychczas. – Utworzenie dodatkowych miejsc do parkowania w centrum Iłowej było jednym z priorytetów tego zadania – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Wykonawca robót niebawem rozpocznie demontaż chodników i krawężników. Wymienione zostaną także słupy energetyczne służące do zasilania budynków wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych przy placu. Pojawi się także dziewięć stylizowanych lamp oświetleniowych.

Na realizację tego zadania Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 620 tys. 232 zł.  Koszt całej inwestycji to ponad 1 mln 306 tys. Zakończenia robót możemy oczekiwać w listopadzie br.

 

]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Porozmawiajmy o rewitalizacji]]> http://ilowa.pl/?p=4853 2017-10-23T09:26:48Z 2017-08-11T06:44:13Z czytaj więcej Porozmawiajmy o rewitalizacji]]> Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (16 stycznia br.) o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Zachęcamy do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji. Będzie to dobra okazja do podzielenia się swoimi pomysłami dotyczącymi działań rewitalizacyjnych tj. planowanych zmian w Gminie Iłowa. Spotkanie pozwoli także na wspólne wypracowanie oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych. Działania rewitalizacyjne obejmują te obszary gminy, w których zidentyfikowano najwięcej problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych, a co za tym idzie, występuje najwięcej potrzeb rewitalizacyjnych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Małgorzata Ślebioda 
m.slebioda@ilowa.pl
]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 8 sierpnia 2017 r.]]> http://ilowa.pl/?p=4851 2017-08-11T06:40:26Z 2017-08-11T06:40:26Z Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 27 czerwca 2017 r. do 8 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE 

]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Rewitalizacja w gminie]]> http://ilowa.pl/?p=4628 2017-10-23T09:24:28Z 2017-07-03T09:16:55Z Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym „Programu rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022”.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca br. o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Podczas konferencji  zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa. Zachęcamy do uczestnictwa i aktywnego udziału w spotkaniu.

]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Plac Wolności jak nowy]]> http://ilowa.pl/?p=4620 2017-09-22T08:39:38Z 2017-06-29T13:10:09Z czytaj więcej Plac Wolności jak nowy]]>

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

Burmistrz Paweł Lichtański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz, podpisał umowę z właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Steinbudex-J.M.” , Jerzym Majorkiem. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami (częściowa przebudowa kostki bazaltowej na granitową), przebudowa chodników (kostka granitowa i płyty granitowe wewnątrz chodników, wymiana krawężników) oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i częściowa wymiana kanalizacji deszczowej.

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą za cenę 1 mln 306 tys. 806 zł. Prace remontowe rozpoczną się w pierwszej połowie lipca. Zakończenie robót ustalono na dzień 30 listopada 2017 r.

– Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 620 tys. 232 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichmówi Burmistrz Paweł Lichtański.- W lipcu rozpoczynamy trzy ważne inwestycje. Wyremontujemy Plac Wolności oraz ulice Batorego i Pułaskiego. Jestem przekonany, że realizacja tych zadań w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, wizerunku i funkcjonalności centrum miasta – dodaje P. Lichtański.

 

]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 28 czerwca 2017 r.]]> http://ilowa.pl/?p=4615 2017-06-29T11:02:21Z 2017-06-29T11:02:21Z Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 16.06.2017 do 27.06.2017 r.

SPRAWOZDANIE 

]]>
0
promocja http://www.ilowa.pl <![CDATA[Trzy razy TAK!]]> http://ilowa.pl/?p=4580 2017-09-22T08:37:06Z 2017-06-27T06:53:43Z czytaj więcej Trzy razy TAK!]]>

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dzięki inwestycjom drogowym, w tym i w przyszłym roku Iłowa stanie się prawdziwym placem budowy.
Trzy wnioski, które gmina złożyła do PROW (na modernizację ulic Batorego, placu Wolności oraz Pułaskiego w Iłowej) zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania.

17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Iłowa otrzyma dofinansowanie na:
1. Modernizację ul. Pułaskiego w Iłowej – przebudowę nawierzchni (nowa asfaltowa – 435 m), przebudowę chodników wraz z chodnikami na terenie zieleni (polbruk), wymianę krawężników, wydzielenie miejsc parkingowych dla autobusów przy Szkole Podstawowej, ‚mała architektura’ (nowe ławki 36 szt., kosze na nieczystości), wymianę kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 1 mln 058 tys. zł. Kwota dofinansowania to 491 tys. 837 zł. 

2. Modernizację ul. Batorego w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi -156 m (nowa asfaltowa) wraz z chodnikami (polbruk) i odwodnieniem, wymiana krawężników, wymiana kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 322 tys. 123 zł. Kwota dofinansowania to 204 tys. 967 zł. 
3. Modernizację Placu Wolności w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi – 281 m wraz z chodnikami (przebudowa kostki bazaltowej na granitową, przebudowa chodników (kostka granitowa i płyty granitowe wewnątrz chodników, wymiana krawężników),  wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, wymiana kanalizacji deszczowej.

Szacowana kwota inwestycji to 1 mln 167 tys. zł. Kwota dofinansowania to 620 tys. 232 zł.
– Dzięki inwestycjom drogowym, w tym i w przyszłym roku Iłowa stanie się prawdziwym placem budowy. To kolejne dofinansowanie na remonty dróg w naszej gminie. Złożyliśmy trzy wnioski i na wszystkie trzy otrzymaliśmy dofinansowanie. – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Ze względu na rozpoczęte w tym roku remonty dróg w Iłowej oraz obciążenia budżetu z tym związane, wszystkie trzy dofinansowane inwestycje będą realizowane w roku 2017.  – informuje burmistrz.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w Gminie Iłowa zaplanowano na 25 maja 2016 roku.

Mapa zbiorcza z zakresem inwestycji

]]>
0