„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”

W maju 2018 rozpoczęła się realizacja projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia. Planowane są roboty budowlane w zakresie infrastruktury oświatowej i doposażenie pracowni dydaktycznych.

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej  zakłada m.in. zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony zostanie o 6 sal dydaktycznych w tym pracowanie: matematyczna, informatyczna -TIK i przyrodnicza i chemiczna (4 pracowanie) i dwie sale dydaktyczne.

Założono również modernizację istniejących sal lekcyjnych. Dzięki wykonanym modernizacjom infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji prac budowlanych zaplanowano również termomodernizację budynku. Przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego podwyższenie jakości prowadzonych zajęć, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych. Planuje się dostawę wyposażenia pracowni: – matematycznej, – przyrodniczej, – informatycznej (TIK).  Zaplanowane wydatki ogółem  wynoszą 5,03 mln zł w tym dofinansowanie unijne 2,34 mln zł.

Partnerami w zakresie realizacji projektu są Gminą Żary o statusie miejskim, Powiat Żagański oraz Nadleśnictwo Żagań.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.