Środowisko i gospodarka odpadami / Wywóz odpadów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jeśli jesteś:

  • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego)
  • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej)
  • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Iłowej przy ulicy Żeromskiego pokój nr 5.

 

Deklaracji nie składają:

  • mieszkańcy spółdzielni (zrobi to zarząd spółdzielni),
  • mieszkańcy wspólnot, które mają swoich zarządców, administratorów (zrobi to zarządca lub administrator).

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Podatków Opłat i Egzekucji
Żeromskiego 27
pokój nr 5
tel. 68 368 14 06

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości przez pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłat
  • jeżeli deklaracja nie została dostarczona w terminie, to w ciągu miesiąca urząd wyda decyzję określającą wysokość opłaty.  W sprawach  szczególnie skomplikowanych wydanie decyzji nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja.

Pobierz deklarację w formacie pdf, wydrukuj i wypełnij, a następnie złóż w naszym urzędzie.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

Sprawdź obowiązujące stawki za wywóz odpadów komunalnych.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900)

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach  (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.)

Uchwała Nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Uchwała Nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

UWAGA

Sprawdź Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.

 

Wróć do kategorii: Wywóz odpadów