Mieszkanie i nieruchomości / Przydział mieszkania komunalnego

Przydział mieszkania komunalnego


Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • odpowiedź na wniosek udzielana jest w ciągu 30 dni
  • wskazanie lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z kolejnością osób zapisanych na liście.

 

DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek
  • dokumenty potwierdzające wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto uzyskiwanego ze wszystkich źródeł w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (dot. wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z pomocy społecznej, z tytułu prac dorywczych i zleconych oraz innych źródeł). Dochody muszą przedłożyć wszystkie dorosłe osoby zabiegające o lokal z zasobu komunalnego wraz z wnioskodawcą. W przypadku braku uzyskiwania dochodów należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu lub braku pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górza za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.611 t.j.)
  • Uchwała Nr 130/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

UWAGA

Na podstawie złożonych wniosków sporządzany jest się rejestr osób uprawnionych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

Jeżeli na terenie Gminy znajduje się wolny lokal mieszkalny, to zwoływane jest posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym opracowywane są projekty list rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na dany lokal mieszkalny. Projekty list przedstawione przez Społeczną Komisję Mieszkaniową ostatecznie zatwierdza Burmistrz Iłowej.

Wróć do kategorii: Przydział mieszkania komunalnego