Meldunek / Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca


Jeżeli jesteś cudziemcem i przebywasz na termenie naszej gminy dłużej niż 14 dni, to musisz się zameldować.  Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Biuro Ewidencji Ludności
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7 na parterze
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Obywatel innego kraju niż Polska, chcący zameldować się na pobyt stały w Gminie Iłowa.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
  • zezwolenie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
  • osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
  • osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP: dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 388)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306).

 

UWAGI

Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartępobytu członka rodziny obywatela UE.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Burmistrz Iłowej.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem –Burmistrzem Iłowej można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora email: burmistrz@ilowa.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Burmistrz Iłowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować Marek Biedak poprzez email: marek.biedak@cbi24.pl.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        zarejestrowania w związku z:

–        nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

–        zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

–        zmianą obywatelstwa,

–        wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

–        zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

·        rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

–        zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

–        wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

–        zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL

·        usunięcia  niezgodności w danych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

–        kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

–        organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

–        organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

–        wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

–       wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

 

 

Wróć do kategorii: Zameldowanie na pobyt stały