Młodzieżowa Rada Gminy

8 sierpnia 2017 r.  Rada Miejska w Iłowej podjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy, która ma być ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie.

 

Do Młodzieżowej Rady Gminy mogą kandydować uczniowie od 12 do 20 roku życia zamieszkujący na terenie Gminy Iłowa. Rada liczyć będzie od 7 do 15 członków, jej kadencja trwać będzie 3 lata. Wybory zarządzono na dzień 6 października 2017 roku.

Kandydaci na radnych powinni uzyskać poparcie co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania i zobowiązani są do przekazania listy z poparciem do sekretariatu swojej szkoły (Szkoła Podstawowa w Iłowej lub Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej) do 28 września 2017 roku. Kandydaci niepełnoletni muszą ponadto przekazać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na kandydowanie do Rady. Formularze dostępne są poniżej:

Lista osób popierających kandydata

Zgoda rodziców na kandydowanie do Rady 

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy