Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik – Wojciech Kaczmarski, e-mail: w.kaczmarski@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, e-mail: j.woronik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 22

Magdalena Grzywaczyk, e-mail: m.grzywaczyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Monika Korczyńska, e-mail: m.korczynska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Małgorzata Ślebioda, e-mail: m.slebioda@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Janusz Kaniecki, e-mail: j.kaniecki@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Małgorzata Hajdas-Grzesik, e-mail: promocja@ilowa.pl, tel. 68 368 14 21

Zygmunt Zarzeczny, e-mail: z.zarzeczny@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 • prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych,
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych,
 • zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 • wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
  • prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  • przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 • wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  • analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno- prawnym i częściowo technicznym,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  • prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  • wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  • przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  • opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  • prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
   • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
   • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
   • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja
   • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
   • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
   • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty i usługi zlecone przez Gminę,
 • wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 • wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej:
 • prowadzenie banku informacji i gromadzenie w nim danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,
 • sporządzanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
 • sporządzanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
 • wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy – swoboda działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 • wdrażanie i prowadzenie właściwych procedur obsługi inwestorów,
 • prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 • udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 • prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 • współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych.