Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – Wojciech Kaczmarski, e-mail: w.kaczmarski@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, e-mail: j.woronik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 22

Janusz Kaniecki, e-mail: j.kaniecki@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Zygmunt Zarzeczny, e-mail: z.zarzeczny@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 •  prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 •  sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, ł) zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 •  wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
 •  prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  – przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  – analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  – orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  – przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  – analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno – prawnym i częściowo technicznym,
  – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  – opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  – prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
 •  udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja,
 • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
 • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 •  planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 •  wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 •  wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 •  opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 •  prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 •  udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 •  prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 •  przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów.