Referat Organizacyjny

Kierownik – Małgorzata Kondraciuk, e-mail: m.kondraciuk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 23

Maria Sokołowska, e-mail: m.sokolowska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 14

Agnieszka Suchodolska, e-mail: ilowa@ilowa.pl, tel. 68 368 14 00

Tomasz Bałuszek, e-mail: t.baluszek@ilowa.pl, tel. 68 368 14 13

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej dla kierownictwa Urzędu),
 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Urzędzie,
 • organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
 • obsługa kancelaryjna interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z pracownikami Urzędu,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie rejestru i przygotowywanie pełnomocnictw – upoważnień na zlecenie Burmistrza,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady i Komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, Komisji oraz poszczególnych radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • przyjmowanie spraw sygnalizowanych przez radnych,
 • organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza, radnych z mieszkańcami,
 • organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich,
 • obsługa zebrań wiejskich, przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych i sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego:
 • przyjmowanie i gromadzenie akt,
 • ewidencjonowanie akt,
 • udostępnianie akt,
 • podział akt na kategorie,
 • konserwacja akt,
 • brakowanie akt,
 • przekazywanie akt kategorii „A”,
 • prowadzenie dokumentacji administracyjno – biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 • zapewnienie obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu poprzez:
 • zarządzanie budynkiem Urzędu, prowadzenie w nim bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,
 • zapewnienie ochrony mienia urzędu,
 • analizę kosztów funkcjonowania Urzędu,
 • planowanie i organizację zaopatrzenia materiałowo – technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,
 • obsługę i zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz poczty elektronicznej,
 • racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
 • zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru,
 • prenumeratę wydawnictw czasopism i dzienników, zaopatrywanie Referatów w literaturę fachową zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ksera,
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • prowadzenie rejestru podróży służbowych.
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • organizacja pracy:
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu, jego komórek organizacyjnych – usprawnienie prac Urzędu oraz wprowadzenie nowych metod i technik zarządzania,
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego, kontrola jego funkcjonowania – wyciąganie wniosków z wyników kontroli,
 • opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy,
 • organizowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Statutu, statutów jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy,
 • organizacja prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników samorządowych,
 • kompletowanie i przechowywanie aktów normatywnych oraz zbiorów przepisów prawa,
 • prowadzenie, poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, punktu informacyjnego o rynku pracy, możliwości szkoleń i zatrudnienia,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu, ich stanu technicznego oraz pełnienie funkcji zarządcy budynków lub ich części wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu,
 • nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 • planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej Urzędu oraz modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym zakupy sprzętu,
 • wdrażanie zakupionych programów stosownie do aktualnych potrzeb Urzędu,
 • realizacja zadań na rzecz promocji Gminy (prowadzenie i aktualizacja serwisu www),
 • bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 • prowadzenie rejestru zleconych usług na świadczenie obsługi programów komputerowych,
 • kontrolowanie oprogramowania pracującego w Urzędzie w zakresie jego legalności wynikającej z ustawy o ochronie praw autorskich.