Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, e-mail: e.gawel@ilowa.pl, tel. 68 368 14 24

Joanna Skrętowska, e-mail: j.skrętowska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 06

Justyna Dobrowolska, e-mail: j.dobrowolska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, e-mail: a.palyga@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 •  przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności;
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat;
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu;
 • załatwianie wniosków dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
  – wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
  – wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  – współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości;
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.