Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, e-mail: e.gawel@ilowa.pl, tel. 68 368 14 24

Joanna Głód, e-mail: j.glod@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Teodora Moneta, e-mail: t.moneta@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, e-mail: a.palyga@ilowa.pl, tel. 68 368 14 06

 

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności,
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat,
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu,
 • załatwianie podań dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • stosowanie środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla której organem egzekucyjnym jest Burmistrz Iłowej,
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
 • wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
 • wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • wnioskowanie o wpis hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika,
 • współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.