Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: m.muzika@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, e-mail: m.szulc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 10

Elżbieta Koseła, e-mail: e.kosela@ilowa.pl, tel. 68 368 14 19

Bogusław Specht, e-mail: b.specht@ilowa.pl, tel. 68 368 14 05

 

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
  • rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
  • przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  • ewidencja zawiadomień z innych urzędów dotyczących pobytów czasowych,
  • orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • wydawanie i obsługa dowodów osobistych,
  • prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  • prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  • prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 2 m-ce,
  • prowadzenie książki meldunków na pobyt czasowy do 2-ch miesięcy, pobytów czasowych cudzoziemców,
  • współpraca ze Stacją Terenową Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL),
  • występowanie z wnioskami o nadanie (wymianę) lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  • udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
  • przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomień o zgonach podatników, mieszkańców Gminy,
  • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  • współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji i WKU w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
 • obsługa Lokalnego Banku Danych (LBD)
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
 • zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  • organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  • tworzenie formacji cywilnej,
  • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  • opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  • przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  • organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  • planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  • prowadzenie magazynu OC,
  • realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
  • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  • prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  • nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  • tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  • nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  • współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  • współpraca z kuratorium oświaty,
  • organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  • przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  • załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: wyprawki szkolne,
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
  • prowadzenie spraw dotyczących „ulgi uczniowskiej”,
  • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
  • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
  • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
  • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
  • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
  • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
  • ochrona dziedzictwa kultury,
  • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
  • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
  • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
  • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
  • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
  • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
  • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
  • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
  • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
  • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
  • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • sporządzanie planów w zakresie infrastruktury budownictwa bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej.