Droga do zatrudnienia

Od 1 stycznia br. firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu „Droga do zatrudnienia!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Działanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, Oś Priorytetowa VI. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • Osoby zamieszkujące województwo lubuskie
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
  W szczególności:
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami

Cel projektu:

Wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla 60 osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Indywidualne Plany Działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Poradnictwo zawodowe grupowe – w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
3. Pośrednictwo pracy – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
4. Szkolenie zawodowe- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowania potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
5. Staż zawodowy – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe.

ZAPEWNIAMY:

 • 3-miesięczne stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Catering
 • Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33

mailto:centrala@okcjo.com.pl
www: http://www.okcentrum.com.pl