Wotum zaufania i absolutorium

Radni przyznali wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu za rok 2018. 

 

17 czerwca 2019 roku podczas sesji absolutoryjnej rada jednomyślnie zdecydowała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu. Podstawą do tego było przygotowanie Raportu o stanie gminy, który jest nowym obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym i dokumentem, który zawiera wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy. Raport został przedłożony radzie i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy mieszkańcy.

Podczas sesji radni mieli okazję do debaty nad dokumentem stanowiącym podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego. Sekretarz Gminy Aldona Slipaczek-Jurek omówiła najważniejsze zapisy raportu i wyjaśniła nurtujące radnych kwestie.

– Cele strategiczne gminy zawarte w dokumencie to m.in. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej gwarantującej zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz a także rozwój sieci kanalizacyjnej i lokalnych oczyszczalni ścieków. Istotna jest także rozbudowa sfery ściśle powiązanej z turystyką i rekreacją wraz z budową i modernizacją infrastruktury społecznej, promocją gminy oraz poszukiwaniem nowych partnerów i inwestorów – mówiła Pani Sekretarz, która podczas posiedzenia reprezentowała nieobecnego burmistrza Pawła Lichtańskiego. 

Po udzieleniu wotum zaufania radni jednogłośnie opowiedzieli się za absolutorium dla Burmistrza Iłowej za miniony rok. – Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy i po dokonaniu interpretacji stwierdzono, że organ wykonawczy zrealizował dochody w 102,52% uzyskując kwotę 41 milionów 260 tys. 730 złotych  przy planie 40 milionów 246 tys. 792 złotych. Wobec powyższego wniosek o udzielenie absolutorium znajduje swoje uzasadnienie – mówił podczas sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Lesiak.

Przyjęcie uchwały, dającej zielone światło do dalszego działania, poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2018 r.

-Dochody gminy w minionym roku wyniosły 41 milionów 260 tys. 730 zł. Możemy śmiało powiedzieć, że wysokość budżetu była rekordowa w historii gminy. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy największą inwestycję drogową dotyczącą budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej, sprzedaliśmy grunty inwestycyjne przy A18. Pomimo planowanego kredytu w roku 2018 gmina nie miała konieczności zaciągania go – kontynuowała Pani Sekretarz dodając, że niewątpliwym sukcesem wszystkich mieszkańców jest utworzenie podstacji pogotowania ratunkowego w Iłowej i rekordowa realizacja inwestycji w sferze edukacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym Raportem o stanie gminy za 2018 rok oraz sprawozdaniem burmistrza z działań podejmowanych od 30 maja do 14 czerwca 2019 roku.

RAPORT O STANIE GMINY

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŁOWEJ