Ważne komunikaty


Rejestr działalności regulowanej

Kliknij, aby pobrać plik w formacie aplikacji Excel

Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych


OPONY

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Długoszyn 80

69-200 Sulęcin


FOLIA

Wtórpol

Koniawska 34 A

66-400 Gorzów Wlkp.


ZUO INTERNATIONAL

Kunowice, ul. Słubicka 50

69-100 Słubice

Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena


SZNUREK

ZUO INTERNATIONAL

Kunowice, ul. Słubicka 50

69-100 Słubice

Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena

Zużyty sprzęt elektroniczny

Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest od mieszkańców dwa razy do roku przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Sprzęt taki można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iłowej.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (w %)

 

Poziom wymagany na rok 2018

Poziom osiągnięty przez gminę Iłowa w 2018 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

20

38,3

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

45

100

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.  (w %)

Poziom wymagany na rok 2018

Poziom osiągnięty przez gminę Iłowa w 2018 r.

45

0

Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

a)odpady komunalne nieulegające biodegradacji

Rodzaj odpadówNazwa instalacji do której zostały przekazane odpady Adres instalacji
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne Zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie  w Żarach -sortownia Marszów 50,68-200 Żary
Opakowania z tworzyw sztucznych Zakłady Usługowe Zachód sp zoo -sortownia Ul. Przemysłowa Wiechlice 67-300 Szprotawa
Opakowania ze szkła Zakłady Usługowe Zachód sp zoo -sortownia Ul. Przemysłowa Wiechlice 67-300 Szprotawa
Odpady wielkogabarytowe Zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie  -punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych Marszów 50,68-200 Żary
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 Zakład zagospodarowania odpadów -składowisko Ul. Żurawia, 68-200 Żary
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 Zakład zagospodarowania odpadów plac kruszenia gruzu Marszów 50,68-200 Żary

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji

Rodzaj odpadów Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady Adres instalacji
Opakowania z papieru i tektury Zakłady Usługowe Zachód sp zoo -sortownia Ul. Przemysłowa Wiechlice 67-300 Szprotawa
Odpady ulegające biodegradacji Zakład zagospodarowania odpadów kompostownia Marszów 50,68-200 Żary

Podmiot odbierający odpady komunalne

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa odbierane i zagospodarowane są przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Robocza 40, 61-517 Poznań

Umowa obowiązuje do dnia do 31 grudnia 2019 r. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wypełnij deklarację

Jeśli jesteś:

 • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego)
 • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej)
 • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Iłowej przy ulicy Żeromskiego pokój nr 5.

 

Deklaracji nie składają:

 • mieszkańcy spółdzielni (zrobi to zarząd spółdzielni),
 • mieszkańcy wspólnot, które mają swoich zarządców, administratorów (zrobi to zarządca lub administrator).

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przycisk pobierz

Deklarację można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przycisk ePUAP

Jak wyrzucać śmieci

Na terenie Gminy Iłowa obowiązuje „czteropojemnikowy” system selektywnej zbiórki:

 • pojemnik zielony (przeznaczony na opakowania szklane): słoiki i butelki szklane po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;
 • pojemnik niebieski (przeznaczony na papier i tekturę): gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;
 • pojemnik żółty (przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych): wielomateriałowe kartony po napojach typu tetrapak, odkręcone i zgniecione butelki po napojach, opakowania po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe, opakowania po aerozolach, opakowania po chemii gospodarczej;
 • pojemnik brązowy (przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji): resztki kuchenne i spożywcze.

DO POJEMNIKÓW NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADY WRZUCAMY LUZEM (BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH, W KTÓRYCH BYŁY GROMADZONE)

Jeżeli pojemniki na odpady nie posiadają kolorów lub odbiegają od tych wyżej wymienionych, należy sugerować się oznaczeniem (napisem) na pojemniku.

Pozostałe odpady, których nie możemy potraktować jako surowce wtórne, wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

W zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są w workach do selektywnej zbiórki w kolorach analogicznych jak w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki.

Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych, muszą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub innych, wskazanych poniżej, miejsc:

 • zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp.;
 • przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek i placówek, które zobowiązały się do ich zbiórki;
 • zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt elektroniczny;
 • farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia;
 • żarówki, świetlówki;
 • zużyte opony.

Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być pozbawione zawartości i zgniecione.

Odpady wielkogabarytowe, które nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony w wyznaczonym harmonogramem terminie. Bezpłatnie odpady takie można przekazać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpady budowlane, bezpośrednio po wytworzeniu, są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia i przez niego odbierane na podstawie indywidualnych umów. Mniejsze ilości można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Segregując odpady chronisz środowisko !!!!

Jak segregować

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny.

Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.

Z odpadów mogą powstać np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a przynosząc do domu torby foliowe, warto wykorzystać je, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

DO POJEMNIKÓW NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADY WRZUCAMY LUZEM (BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH, W KTÓRYCH BYŁY GROMADZONE)

SZKŁO – KOLOR ZIELONY

wrzucamy

nie wrzucamy

 • słoiki
 • butelki białe i kolorowe
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych, szyb samochodowych,
 • fajansu i porcelany, szkła nietłukącego typu DURALEX,
 • lamp jarzeniowych, zużytych żarówek,
 • szklanych opakowań po lekach, szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek itp.),
 • zakrętek, przykrywek, kapsli i korków
 • doniczek

TWORZYWA SZTUCZNE – KOLOR ŻÓŁTY

wrzucamy

nie wrzucamy

 • opakowania po płynach i napojach (PET),
 • plastikowe kubki i opakowania po produktach spożywczych (np. jogurtach, serkach),
 • opakowania plastikowe po art. gospodarstwa domowego (płyny, szampony),
 • folie, woreczki foliowe, reklamówki,
 • artykuły wykonane z plastiku w połączeniu z innymi materiałami (np. kartony po mleku),
 • opakowania po aerozolach,
 • puszki aluminiowe,
 • zakrętki od słoików,
 • nakrętki plastikowe, kapsle.
 • tworzyw piankowych i styropianu (budowlanego),
 • opakowań po farbach,
 • opakowań po olejach,
 • opakowań po lekach,
 • worków i pojemników po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,
 • wyrobów z PCV np. płytki, wykładziny.

PAPIER I TEKTURA – KOLOR NIEBIESKI

wrzucamy

nie wrzucamy

 • gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy, papier pakowy,
 • torby i worki papierowe,
 • tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów (np. pojemniki na jajka).
 • zabrudzonego i tłustego papieru
  np. z masła, margaryny,
 • artykułów wykonanych z połączenia papieru z innymi materiałami,
 • opakowań po nawozach sztucznych
  i środkach ochrony roślin,
 • tapet.

ODPADY BIO – KOLOR BRĄZOWY

wrzucamy

nie wrzucamy

 • odpady kuchenne, spożywcze-stałe
 • odpady warzywne i owocowe (w tym obierki, ogryzki itp.)
 • roślinne resztki żywności
 • skorupki jajek
 • fusy po kawie i herbacie
 • płynnych odpadów kuchennych
 • trawy, gałęzi, odpadów z pielęgnacji ogrodu
 • kości zwierząt, resztek z przygotowania mięsa oraz ryb, wędlin
 • popiołu, w tym popiołu z popielniczek
 • oleju jadalnego oraz innych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych
 • ziemi i kamieni
 • odchodów zwierząt
 • płyt wiórowych, trocin
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE

wrzucamy

nie wrzucamy

 • Pozostałe odpady, których nie można potraktować jako surowców wtórnych gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane (pampersy, trwale zabrudzone odpady opakowaniowe).
 • odpadów „problemowych” tj. niebezpiecznych dla środowiska i ludzi,
 • odpadów o dużych gabarytach zajmujących miejsce w punkcie gromadzenia odpadów (śmietniku)

Odpady pozostałe należy umieszczać wedle rodzaju:

 • zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się
  w wytypowanych obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp. lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • przeterminowane leki – w pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt elektroniczny lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • resztki farb, rozpuszczalników i innych chemikaliów – należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • żarówki, świetlówki – należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyte opony – należy zostawiać w punkcie serwisowania pojazdów lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • odpady wielkogabarytowe – należy wystawić w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości. Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem wywozu lub można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • odpady remontowo – budowlane – umieszczać w kontenerze dostarczonym przez specjalistyczny podmiot na podstawie indywidualnych umów bądź przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry

Gminny system gospodarki odpadami

UWAGA – obowiązek segregacji odpadów komunalnych! – 6 września 2019r.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

 • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
 • zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 r.
 • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej (godziny pracy kasy: poniedziałek: 8.00 – 15.00, wtorek – piątek: 7.30 – 14.30) do 15 dnia każdego miesiąca.

UWAGA: Z dniem 1 listopada 2019 r. kasa w Urzędzie Miejskim w Iłowej będzie nieczynna. Wpłat należy dokonywać w banku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  mieści się na terenie oczyszczalni ścieków, przy ul. Żagańskiej
Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9:00-17:00

sobota: 08:00-16:00