Dowód osobisty i dane osobowe / Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Skontaktuj sie w tej sprawie z naszym urzędem.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

 

Sposób odbioru dokumentu

Dowód osobisty musisz odebarć osobiście.

Osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie musi stawić się osobiście, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.

Odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą urzędu (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po 30 dniach od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

dotychczasowy dowód osobisty (o ile nie została zgłoszona jego utrata)

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212).

 

UWAGI

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Dowody osobiste wydane przez terminem 1 marca 2015 zachowują swoją ważność (do upływu terminu, na jaki zostały wydane). Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo.

Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych dowodów osobistych, gdzie termin ważności jeszcze nie upłynął.

wymiana dowodu osobistego nastąpić może tylko po spełnieniu jednej z ustawowych przesłanek. Należą do nich:

  • upływ terminu ważności dowodu osobistego;
  • zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym (poza zmianą nazwy organu wydającego);
  • zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  • utrata/ uszkodzenie dokumentu (w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza);
  • przekazanie do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wróć do kategorii: Dowód osobisty