Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – Monika Wołujewicz, e-mail: m.wolujewicz@ilowa.pl, tel. 68 368 14 04

Iwona Bielecka, e-mail: i.bielecka@ilowa.pl, tel. 68 368 14 09

Anna Cepielik, e-mail: a.cepielik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 09

Bożena Smolińska, e-mail: b.smolinska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 08

Alina Osiałkowska, tel. 68 368 14 07

Joanna Tumaniewicz, e-mail: j.tumaniewicz@ilowa.pl tel. 68 368 14 08

 

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 • współpraca z Burmistrzem w czasie sporządzania projektu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i zakresie do uchwalenia,
 • przekazywanie Pracownikom i Stanowiskom, kierownikom gminnych jednostek wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem wydatków budżetowych,
 • nadzór nad realizacją budżetu oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej powiatu i województwa, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Statystycznym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Oddziałami ZUS i bankiem prowadzącym rachunek w zakresie budżetu,
 • dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budżetu,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i dokonywanych w budżecie zmian,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 • dokumentowanie i analiza stanu mienia komunalnego,
 • wskazywanie sposobu zabezpieczenia mienia komunalnego,
 • stosowanie w działaniu ustaw:
 • o rachunkowości,
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • finansach publicznych,
 • ordynacji podatkowej,
 • opłacie skarbowej,
 • o podatkach: dochodowym i VAT,
 • ubezpieczeniach powszechnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przekazywane zadania zlecone,
 • obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej, w tym także wyborów, referendów i spisów,
 • nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • prowadzenie operacji kasowych Urzędu poprzez przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat – obsługa kasy Urzędu,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej,
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków,
 • analiza i kontrola terminowości wpływów z tytułu należnych gminie dochodów budżetowych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń,
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności,
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat,
 • wydawanie bonów paliwowych,
 • rozliczanie delegacji i limitów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.