Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, tel. 68 368 14 10

Elżbieta Koseła, tel. 68 368 14 19

Bogusław Specht, tel. 68 368 14 05

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  – zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  – wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  – przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  – orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  – wydawanie i obsługa dowodów osobistych;
  – udostępnianie danych w trybie jednostkowym z dowodów osobistych,
  – prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  – prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  – prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 3 m-ce,
  – współpraca z Systemów Rejestrów Państwowych (PESEL),
  – występowanie z wnioskami o nadanie nr ewidencyjnego PESEL w przypadku transkrypcji aktu urodzenia obywatela polskiego i przy zameldowaniu cudzoziemca,
  – występowanie z wnioskami wymianę lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  – udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  – udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  – współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  – wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
  – zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie, a w szczególności:
  – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy,
  – sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
  – składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury Wyborczej w Zielonej Górze odnośnie uprawnionych do głosowania,
  – przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
  – wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
  – wydawanie spisów do Obwodowych Komisji Wyborczych i Sołeckich Komisji Wyborczych,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  – przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  – organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  – uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  – czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  – tworzenie formacji cywilnej,
  – planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  – sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  – opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  – organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  – przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  – organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  – planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  – wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  – prowadzenie magazynu OC,
  – realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  – prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej.
 • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  – wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  – prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  – nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  – zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  – tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  – nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  – współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  – współpraca z kuratorium oświaty,
  – organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  – przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  – przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
 • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
 • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
 • refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • ochrona dziedzictwa kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
 • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
 • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
 • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 •  prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie nadzoru nad placówkami oświatowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.